• Zacznij od zaraz.
    Przeszłość już była, przyszłość jest niepewna

  • Zacznij od zaraz.
    Przeszłość już była, przyszłość jest niepewna

  • Zacznij od zaraz.
    Przeszłość już była, przyszłość jest niepewna

Regulamin kursów

REGULAMIN KURSÓW

AKADEMII MASAŻU KARUNA JANUSZ JANECZEK

I ORGANIZATOR KURSÓW


§1

Organizatorem kursów jest Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek z siedzibą w Rytlu, przy ulicy Raciążskiej 6, posiadająca numer NIP 5551072541, numer REGON 771591828.
Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek, wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.22/00125/2008II KURSY


§2

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych drogą e-mailową.

§3

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek organizuje kursy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów podanej na stronie internetowej www.akademia-masazu.pl. Aktualny zakres oferty wykorzystywany podczas realizacji kursu, obowiązujący na dzień realizowanego kursu, podany jest na stronie internetowej na dzień początku realizacji kursu. Program kursu nie podlega ewentualnym zmianom lub roszczeniom.

 

III UCZESTNICY KURSU

 

§4

Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wpłata kaucji lub uiszczenie pełnej płatności za kurs oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§5

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia kaucji lub pełnej płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania z kursu. W ramach pobytu na kursie zabronione jest używanie lub dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników kursu.

§6

W wypadku zainteresowania kursem w Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek i chęcią zapisania się, uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania wpłaty kaucji jako opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca na kursie w wysokości zawartej w opisie danego kursu na stronie internetowej. Termin wpłaty kaucji wyznacza Organizator w drodze elektronicznego potwierdzenia zapisu (do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zainteresowania).  Kaucja podlega zwrotowi w momencie dokonania pełnej płatności za kurs. Jest też kwotą administracyjną, nie podlegającą zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§7

Uczestnicy zobowiązują się do dokonania pełnej płatności za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, przed rozpoczęciem zajęć.

 

IV ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH

 

§8

Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe w tym otrzymane skrypty stanowią własność intelektualną Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.

§9

Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub w jakiejkolwiek formie udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach.

§10

Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, że wyrażają zgodę na wykonanie i uczestnictwo w zdjęciu grupowym, wykonywanym po zakończeniu kursu oraz późniejszą publikację zdjęć w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli kiedykolwiek i jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§11

Poprzez udział w kursie lub szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego kursu z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom. Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami instruktora.

§12

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i instruktorów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

§13

Promocje organizowane przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

Zasady i terminy poszczególnych promocji dostępne są na stronie internetowej.

§14

Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w kursie. Osoby mające jakiekolwiek wątpliwości dot. przeciwwskazań lub będące w trakcie leczenia, proszone są o konsultację ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z oferty Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek.

§15

Udział w kursach, organizowanych przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek, mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

§16

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie kursu (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość opłaty administracyjnej i częściowego udziału w kursie; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości kursu i czasu, w którym Uczestnik brał udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas kursu, jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg kursu i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§17

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas kursu.

§18

Kursanci ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu,  w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z kursem.V ZMIANA REZERWACJI UCZESTNICTWA


§19

Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty kaucji okaże się, że Uczestnik, z uzasadnionych powodów, nie może uczestniczyć w kursie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego kursu lub przenieść na inny kurs organizowany przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek z zastrzeżeniem posiadanych wolnych miejsc na podstawie pisemnego oświadczenia i uzyskania zgody ze strony Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek. Oświadczenie o przeniesieniu wpłaconej kaucji na inny kurs powinno zostać skierowane do Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek w sposób pisemny drogą e-mailową, przed pierwotnie wyznaczonym terminem kursu.Maksymalny termin odbycia kursu Organizator ustalił do 3 miesięcy liczonych od daty pierwotnej rezerwacji. Po tym czasie zaksięgowane środki będą rozumiane jako zrealizowanie usługi. Uczestnik ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu kursu.

 

VI REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE


§20

Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując Akademię Masażu Karuna Janusz Janeczek o rezygnacji z kursu poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mailową. Z chwilą złożenia rezygnacji Uczestnik traci status kursanta, kaucja nie podlega zwrotowi, zaś jeśli Uczestnik dokonał pełnej płatności za kurs, kwota ta zostaje zwrócona po pomniejszeniu o należną kaucję.

 

VII ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU CAŁEGO KURSU


§21

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w szczególności w wypadku zaistnienia takich zdarzeń jak: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miał odbyć się kurs (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego kursu w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inny kurs organizowany przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr wskazuje kursant w pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu 14 dni od otrzymania przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek pisemnej rezygnacji z kursu wraz z podpisanym dokumentem zwrotu. W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego i kosztu przewalutowania. Uczestnikowi kursu nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie kursu ze strony organizatora.

 

VIII ODWOŁANIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ KURSU LUB SZKOLENIA

 

§22

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć kursu w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Organizator wyznacza dla całej grupy kursu dodatkowy termin realizacji (odrabianie) zajęć w niezmienionej liczbie planowanych godzin.

§23

Osoby dokonujące zakupu usług firmy Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji podając jednocześnie dane do wystawienia takiej faktury tj: dokładnej nazwy firmy, adresu firmy oraz nr NIP(również w przypadku gdy siedziba firmy znajduje się poza Polską). Brak podania danych niezbędnych do wystawienia faktury na firmę, spowoduje wystawienie wyłącznie paragonu bez możliwości późniejszego wystawienia faktury na firmę.

§24

Długość kursu jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika. W związku z tym Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas kursu, w przypadku nie opanowania przez niego całego programu kursu.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

§26

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek

§27

Uczestnika kursu obowiązuje powyższy regulamin.