Regulamin kursów masażu

PRZEWIŃ

Regulamin sklepu i kursów

1. Regulamin sklepu internetowego Akademii Masażu Karuna Janusz Janeczek

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący
może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Akademia Masażu Karuna prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.akademia-masazu.pl
Sprzedawca – JANUSZ JANECZEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Akademia Masażu Karuna-Janusz Janeczek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP 5551072541 ,  REGON 771591828, ul. Raciążska 6, 89-642 Rytel.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul.Raciążska 6, 89-642 Rytel
 2. Adres e-mail: akademiakaruna.sklep@gmail.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  Urządzenie z dostępem do Internetu
  Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane
  niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia
  towaru.
 8. Kupujący musi zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto poprzez podanie swoich danych przy pierwszym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  a. Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU
  b. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest
  możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Wysyłki nadawane są od poniedziałku do piątku.
 3. Wysyłki standardowo realizowane są do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W wyjątkowych przypadkach, gdy termin ten mógłby się przedłużyć otrzymasz taką informację we wiadomości mailowej.
 4. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w
  terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie
  14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  c. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu
  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Raciążska 6, 89-642 Rytel niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  d. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Raciążska 6, 89-642 Rytel.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/.
  b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/.
  c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.akademia-masazu.pl.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Akademia Masażu Karuna-Janusz Janeczek
ul. Raciążska 6,89-642 Rytel
adres e-mail: akademiakaruna.sklep@gmail.com


– Ja/My(*) ………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………… ………………………… …………………………
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………… ………………………… …………………………
– Adres Konsumenta (-ów): ……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… ………………………… ……………… ……………… …………………………… ……………………………………… …………………………… ……………………………………

– Nr konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności:

……………………… …………………………… ……………………………… …………………………………… ……………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ………………… …………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

2. Regulamin kursów (dotyczy jeśli zakupujesz kurs) Akademii Masażu Karuna Janusz Janeczek

I Organizator kursów

§1

Organizatorem kursów jest Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek z siedzibą w Rytlu, przy ulicy Raciążskiej 6, posiadająca numer NIP 5551072541, numer REGON 771591828.
Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek, wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.22/00125/2008

II Kursy

§2

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych drogą e-mailową.

§3

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek organizuje kursy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów podanej na stronie internetowej www.akademia-masazu.pl. Aktualny zakres oferty wykorzystywany podczas realizacji kursu, obowiązujący na dzień realizowanego kursu, podany jest na stronie internetowej na dzień początku realizacji kursu. Program kursu nie podlega ewentualnym zmianom lub roszczeniom.

III Uczestnicy kursu

§4

Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wpłata kaucji lub uiszczenie pełnej płatności za kurs oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu

§5

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia kaucji lub pełnej płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania z kursu. W ramach pobytu na kursie zabronione jest używanie lub dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników kursu.

§6

W wypadku zainteresowania kursem w Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek i chęcią zapisania się, uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania wpłaty kaucji jako opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca na kursie w wysokości zawartej w opisie danego kursu na stronie internetowej. Termin wpłaty kaucji wyznacza Organizator w drodze elektronicznego potwierdzenia zapisu (do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zainteresowania). Kaucja podlega zwrotowi w momencie dokonania pełnej płatności za kurs. Kaucja nie podlega zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§7

Uczestnicy zobowiązują się do dokonania pełnej płatności za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, przed rozpoczęciem zajęć.

IV Zasady uczestnictwa w kursach

§8

Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe w tym otrzymane skrypty stanowią własność intelektualną Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.

§9

Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub w jakiejkolwiek formie udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach.

§10

Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, że wyrażają zgodę na wykonanie i uczestnictwo w zdjęciu grupowym, wykonywanym po zakończeniu kursu oraz późniejszą publikację zdjęć w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli kiedykolwiek i jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§11

Poprzez udział w kursie lub szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego kursu z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom. Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami instruktora.

§12

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i instruktorów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

§13

Promocje organizowane przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

§14

Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w kursie. Osoby mające jakiekolwiek wątpliwości dot. przeciwwskazań lub będące w trakcie leczenia, proszone są o konsultację ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z oferty Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek.

§15

Udział w kursach, organizowanych przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek, mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

§16

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie kursu (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość opłaty administracyjnej i częściowego udziału w kursie; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości kursu i czasu, w którym Uczestnik brał udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas kursu, jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg kursu i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§17

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas kursu.

§18

Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z kursem.

V Zmiana rezerwacji uczestnictwa

§19

Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty kaucji okaże się, że Uczestnik decyduje się na zmianę terminu udziału w kursie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego kursu lub przenieść na inny kurs organizowane przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek z zastrzeżeniem posiadanych wolnych miejsc na podstawie pisemnego oświadczenia i uzyskania zgody ze strony Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek. Decyzja o przeniesieniu wpłaconej kaucji na inny kurs może zostać skierowana do Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek w sposób pisemny drogą e-mailową, przed pierwotnie wyznaczonym terminem kursu.Maksymalny termin odbycia kursu Organizator ustalił do 12 miesięcy od zaksięgowania wpłaty kaucji. Po tym czasie zaksięgowane środki będą rozumiane jako zrealizowanie usługi.

VI Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

§20

Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując Akademię Masażu Karuna Janusz Janeczek o rezygnacji z kursu poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mailową. Z chwilą złożenia rezygnacji Uczestnik traci status kursanta, kaucja nie podlega zwrotowi, zaś jeśli Uczestnik dokonał pełnej płatności za kurs, kwota ta zostaje zwrócona po pomniejszeniu o należną kaucję.

VII Odwołanie lub zmiana terminu całego kursu

§21

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w szczególności w wypadku zaistnienia takich zdarzeń jak: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miał odbyć się kurs (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego kursu w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inny kurs organizowany przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr wskazuje kursant w pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu 14 dni od otrzymania przez Akademię Masażu KARUNA Janusz Janeczek pisemnej rezygnacji z kursu wraz z podpisanym dokumentem zwrotu. W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego i kosztu przewalutowania. Uczestnikowi kursu nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie kursu ze strony organizatora.

VIII Odwołanie poszczególnych zajęć kursu lub szkolenia

§22

Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć kursu w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Organizator wyznacza dla całej grupy kursu dodatkowy termin realizacji (odrabianie) zajęć w niezmienionej liczbie planowanych godzin.

§23

Osoby dokonujące zakupu usług firmy Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji podając jednocześnie dane do wystawienia takiej faktury tj: dokładnej nazwy firmy, adresu firmy oraz nr NIP(również w przypadku gdy siedziba firmy znajduje się poza Polską). Brak podania danych niezbędnych do wystawienia faktury na firmę, spowoduje wystawienie wyłącznie paragonu bez możliwości późniejszego wystawienia faktury na firmę.

§24

Długość kursu jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika. W związku z tym Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas kursu, w przypadku nie opanowania przez niego całego programu kursu.

IX Postanowienia końcowe

§25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

§26

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Akademii Masażu KARUNA Janusz Janeczek

§27

Uczestnika kursu obowiązuje powyższy regulamin.