Świat potrzebuje masażu

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Akademia Masażu KARUNA Janusz Janeczek z siedzibą w 89-642 Rytel ul. Raciążyska 6 tel: +48 609 798 852, adres e-mail: karuna@akademia-masazu.pl

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych macie Państwo prawo wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 


Obowiązek informacyjny wobec klientów – uczestników szkoleń

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest organizacja szkolenia, przeprowadzenie szkolenia oraz wydanie zaświadczeń o przebytym szkoleniu.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)   Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą,

2)   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z zawieraną umową z osobą przystępująca do szkolenia,

3)   art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez 10 lat.

 

 


Obowiązek informacyjny wobec klientów sklepu internetowego

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest realizacja zamówienia, dochodzenia roszczeń.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku  z realizacja umowy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez 5 lat.

 

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wolne stanowisko.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

W przypadku dobrowolnego podania danych innych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną wyłączone i zwrócone kandydatowi kserokopie potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Pozostałe dokumenty zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wyłonione zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

 


Obowiązek informacyjny wobec użytkowników Facebook

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest promocja działań Akademii Masażu KARUNA oraz komunikacja z użytkownikami Facebook.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażana jest poprzez kierowanie do nas zapytania.
  • Umowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z użytkownikiem  Facebook dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.

Okres przechowywania danych

W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

 

 


Obowiązek informacyjny wobec subskrybentów newsletter

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest umożliwienie wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści związanych z działalnością Akademii Masażu KARUNA.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę subskrybenta, będącej świadomym działaniem wyrażonym poprzez dobrowolne podanie adresu mailowego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania się ze zgody.

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).